Vedtægter for

§1 Klubbens navn:

 

Klubbens navn er Mazda Rx Club Denmark

 

§2 Formål:

 

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til de af Mazda producerede automobiler med Wankelmotor af alle årgange. Samt at virke som samlingsted for folk med interesse for disse automobiler.

Formålet er desuden at søge at bevare flest mulige af Mazda producerede køretøjer med Wankelmotor dels I medlemsregi, dels på anden mulig måde.

 

Bestyrelsen skal søge at levendegøre disse retningslinier bl.a. på flg. måde:

1          At udgive klubbladet Rx’en med meddelelser af foreningsmæssig art samt oplysning om Mazda køretøjer med Wankelmotor.

2          At fremme medlemmers indsamling og bevarelse af alle former for historisk og teknisk materiale og I muligt omfang oprette en fortegnelse over sådanne materialer.

3          Gennem løbende kontakt til producent, importør, samt forhandlere at opsamle og formidle viden og nyheder om drift og vedligeholdelse af de af Mazda producerede automobiler med Wankelmotor.

4          Eventuelt at afholde eller støtte konkurrencer, prøver, træf og lignende, hvor wankeldrevne Mazda biler deltager.

5          At søge at fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens medlemmer og alle interesserede i Mazdas wankeldrevne biler.

6          At søge at assistere pressen med korekte informationer i et sådant omfang at de ikke fejlinformerer folk om Mazdas Wankeldrevne køretøjer, samt at korrigere dem hvis de allerede har fejlinformeret om samme.

  

§3 Medlemsskab:

 

Som medlemmer kan optages personer, firmaer eller foreninger og lignende, som er ejer af eller interesseret i de af Mazda producerede køretøjer med wankelmotor.

 

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige hertil.

 

Bestyrelsens flertal kan nægte optagelse af medlemmer. I så tilfælde har den pågældende medlemssøgende ret til at forlange spørgsmålet forelagt ved førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til kassereren til den 28. Februar.

 

§4 Eksklusion:

 

Beslutning om ekslusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at vedkommende ikke respekterer de af klubben fastsatte bestemmelser eller på anden måde skader klubben.

 

Såfremt et medlem under afholdelse af et klubarrangement overtræder færdeselsloven eller på anden måde overtræder de fastsatte betingelser for afholdelse af arrangementet, skal arrangørerne gribe ind overfor medlemmet.

 

Klubbens bestyrelse har beføjelse til at iværksætte de fornødne sanktioner, herunder eksklusion, overfor deltagere der har gjort sig skyldige i sådanne overtrædelser som anført ovenfor.

 

Beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, appeleres til den først kommende ordinære generalforsamling, hvor det overlades til generalforsamlingen at træffe afgørelse herom.

Appel har ikke opsættende virkning.

 

§5 Kontingent:

 

Det årlige kontingentbeløb er forfaldent til betaling den 1. marts, og betales årligt forud.

 

Indmeldelseskontingentet dækker perioden frem til første forfaldsdag af regulært årligt kontingent.

 

Ved kontingentrestance udover 14 dage, for hvilken der er rykket første gang, fortabes medlemsskabet.Ved genindmeldelse skal skyldig rykkergebyr samtidig betales.

 

Rykkergebyr beløber sig til 10% af det årlige kontingent.

 

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§6 Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen er klubens højeste beslutningsmyndighed.

 

Den ordinære generalforsamling indkaldes ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer af bestyrelsen med 3 ugers varsel til afholdelse i maj måned.

 

Datoen for afholdelse af generalforsamlingen skal være fastsat og offentliggjort ved udsendelsen af opkrævning af kontingent.

 

Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutingsdygtig, uden hensyntagen til de fremmødte medlemmers antal.

 

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Almindelige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden der som et minimum skal inkludere følgende punkter:

 

1.         Valg af dirrigent

2.         Valg af referent

3.         Formandens beretning

4.         Godkendelse af regnskab

5.         Vedtægtsændringer

6.         Fastsættelse af kontingent

7.         Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter

8.         Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.         Indkomne forslag

10.       Eventuelt

 

Indkaldelsen skal indeholde en liste over de personer og poster der er på valg.

 

Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden.

 

I begge tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 uger efter at begæringen herom er modtaget.

 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.

 

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden der som et minimum skal inkludere følgende punkter:

 

1.         Valg af dirrigent

2.         Indkomne forslag

3.         Eventuelt

 

§8 Bestyrelse:

 

Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, skal varetage generalforsamlingens myndighed når generalforsamligen ikke er sammentrådt.

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 

1.         Formand

2.         Næstformand

3.         Sekretær

4.         Kasserer

5.         Medlem

 

Herudover vælges hvert år ved den ordinære generalforsamling 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Valgperioden for de enkelte poster i bestyrelsen er 2 år.

På valg alle lige år er formand sekretær og medlem.

på valg alle ulige år er næstformand og kasserer.

Genvalg er tilladt.

 

Det tilstræbes at alle medlemmer yder en aktiv indsats for klubben, og at medlemmerne på skift indtræder som bestyrelsesmedlemmer.

 

På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig, dog er formanden valgt på generalforsamlingen.

 

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder. I tilfælde af forfald blandt de øvrige betryrelsesmedlemmer indtræder en af suppleanterne.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer eller suppleanter, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

 


Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformanden, stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§9 Regnskab & revision:

 

Regnskabsåret løber fra den 1. marts til den 28./29. Februar.

 

Det reviderede regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor samt en revisorsuppleant, disse må ikke være medlem af bestyrelsen.

Genvalg er tilladt.

 

§10 Afstemninger på generalforsamlinger:

 

Alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen er stemmeberettiget.

 

Et ikke fremmødt medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et stemmeberettiget medlem til på medlemmets vegne at stemme på generalforsamlingen. Dog ikke ved vedtægtsændringer.

 

Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt stemme med een fuldmagt.

 

Fuldmagter afleveres straks ved generalforsamlingens begyndelse til bestyrelsen, som tager stilling til hvor vist de er gyldige.

 

Alle beslutninger og valg sker ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed ved beslutninger er formandens stemme udslagsgivende.

Ved stemmelighed ved valg trækkes der lod blandt de der har fået lige mange stemmer.

 

Afstemning sker skriftligt såfremt mindst 2 fremmødte medlemmer ønsker dette.

 

§11 Opløsning af klubben:

 

Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske ved 3/4 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til Danamarks tekniske museum.

 

 

 

Således vedtages på foreningens kontituerende generalforsamling d. 14/8 1999.

 

Back - Tilbage